Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

van

VAESSEN ADVOCATEN

Cuijk

gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te 's-Hertogenbosch onder nummer 2/2018.

 

artikel 1           Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot juridische dienstverlening met het kantoor Vaessen Advocaten (‘het kantoor’), gevestigd en kantoorhoudend te Cuijk, waarop het kantoor deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voorzover van deze voorwaarden niet door het kantoor en zijn contractuele wederpartij ('de cliënt') uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten van de cliënt.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten aan het kantoor, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden ingeschakeld.


artikel 2           Overeenkomst van opdracht

1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door het kantoor. Het kantoor kan daarbij uitsluitend worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten.
2. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is op de overeenkomsten van opdracht met het kantoor volledig uitgesloten, zodat de eigenaar alsmede degenen die voor het kantoor werkzaam zijn of zijn geweest, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk zijn, ook als het nadrukkelijk de bedoeling is dat opdrachten door bepaalde personen zullen worden uitgevoerd.
3. Uitsluitend het kantoor beslist door welke advocaat of advocaten de verstrekte opdracht zal worden uitgevoerd.


artikel 3           Aansprakelijkheid

1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis, daaronder begrepen een nalaten, voordoet die tot aansprakelijkheid van het kantoor leidt is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door het kantoor gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat het kantoor onder die verzekering draagt.
2. De in het voorgaande lid omschreven beperking geldt niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van het kantoor of de advocaten en de ondergeschikten die voor het kantoor werkzaam zijn of zijn geweest.
3. De vooromschreven beperking van de aansprakelijkheid geldt tevens in geval ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en dientengevolge schade mocht zijn ontstaan.
4. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door gedragingen of tekortkomingen van door het kantoor -al dan niet in overleg met de cliënt- bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

 

artikel 4           Declaratie en betaling

1. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt honorarium verschuldigd, vermeerderd met kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting, tenzij, zoals ingeval van dienstverlening op basis van toevoeging, anders geldt.
2.Het honorarium wordt aan de hand van door kantoor gehanteerde tarieven naar tijd en aard van de verrichte werkzaamheden gespecificeerd en kan ingeval de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand tussentijds aan de cliënt worden gedeclareerd.
3. De hoogte van de door kantoor gehanteerde tarieven aan de hand waarvan het honorarium wordt bepaald kan tussentijds door het kantoor worden aangepast. Vanaf de datum waarop nieuwe tarieven gelden zal ook in lopende opdrachten vanaf die datum dat nieuwe tarief worden gedeclareerd. Het kantoor zal de cliënt tijdig over de aanpassing van de gehanteerde tarieven informeren.
4. Het kantoor is steeds gerechtigd van de cliënt betaling van een voorschot te verlangen. Ontvangen voorschotten worden verrekend met de einddeclaratie.
5. Betaling van declaraties van het kantoor dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en wordt hij vanaf dien vertragingsrente verschuldigd in hoogte overeenkomend met de geldende wettelijke (handels)rente, alsmede buitengerechtelijke invorderingskosten van 15 % over het openstaande bedrag met een minimum van € 250,00.

 

artikel 5           Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

1. Het kantoor neemt deel aan de Klachten en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van het kantoor, inclusief alle declaratiegeschillen, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dit is alleen anders indien de cliënt, zijnde een consument, zich binnen één maand na afhandeling van zijn klacht door de interne klachtenfunctionaris tot de gewone rechter wendt. De Geschillencommissie beslist inzake een geschil met een consument bij wege van bindend advies, tenzij de cliënt verzuimt het nog openstaande bedrag in depot te storten bij de Geschillencommissie. In dat geval is arbitrage van toepassing. Is sprake van een zakelijke cliënt dan is steeds arbitrage van toepassing.
2. Ingeval de in het voorgaande lid omschreven geschillenregeling vanwege de aard van het geschil of de reikwijdte ervan niet toepasselijk mocht zijn geldt dat de in de plaats van vestiging van het kantoor bevoegde rechter bij uitsluiting bevoegd is van dergelijke geschillen kennis te nemen, tenzij de wet een afwijkende bevoegdheidsregeling voorschrijft.

 

Cuijk,  31 december 2017

Interne klachten- en geschillenregeling

(conform het model van de NOvA)

Begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
klacht:
iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet:

klager:
de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt:

klachten functionaris:
de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Toepassingsbereik
Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Vaessen Advocaten en de cliënt. Iedere advocaat van Vaessen Advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen:
c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling:
d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten:
e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Informatie bij aanvang dienstverlening
De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
Vaessen Advocaten heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Interne klachtprocedure
Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mw. mr. M.M.G. Senssen-Franssen, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. Betreft het een klacht over mr. Senssen dan treedt mr. J.B.M. Vaessen op als klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.


Verantwoordelijkheden
De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Klachtregistratie
De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten. alsmede ter verbetering van procedures.

Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

Cuijk, 25 mei 2016

R01.jpg

Vaessen advocaten

Beerseweg 22
5431 LC  Cuijk
T 0485 - 31 53 93
F 0485 - 32 02 20
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

LinkedIn